Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

…chcete pochopit, co stojí za základními potřebami vašeho protějšku (žena chce být milována a muž chce cítit, že si ho žena váží). Díky tomu pak můžete žít v manželství tak, jak jej Bůh zamýšlel, tj. naplněném klidem, důvěrností a vzájemným spojením.

„V kostce“…

Stejně jako mají muži svým ženám projevovat bezpodmínečnou lásku, mají jim ženy prokazovat bezpodmínečnou úctu. Pokud jedno z toho chybí, nastává tzv. kruh šílenství. Žena, které chybí láska, reaguje beze stopy úcty a naopak, muž, který postrádá úctu, nedává najevo svou lásku.

Hlavní myšlenky…

 • V listě Efezským (5,33) se říká, že muž musí milovat svou ženu tak, jako miluje sám sebe a žena má svého muže ctít. Toto „spojení lásky a úcty“ je klíčem k řešení jakéhokoli manželského tření. Způsob, jakým je potřeba lásky a úcty propojena, je určující pro to, jaké vaše manželství bude.
 • Potíž je v tom, že muži a ženy vidí i poslouchají jinak – a tudíž často nesprávně rozeznávají signály, které si vzájemně dávají. Ženy často reagují bez projevů úcty, muži zase bez lásky. Žena, která postrádá lásku (svou nejhlubší potřebu), ve své reakci neprojevuje vůči muži žádnou úctu. Muž bez úcty (své nejhlubší potřeby) naopak reaguje bez lásky. Proto autor nazývá tento stav „kruhem šílenství“.
 • Z tohoto šíleného kruhu se lze dostat tím, že se jeden z páru pevně rozhodne naplňovat primární potřebu toho druhého. Oproti kruhu šílenství to autor nazývá „kruhem, který nabíjí energií“, jenž nastává tedy, když žena projevuje svému muži úctu a/nebo muž dává ženě najevo, že ji miluje. Její úcta je motivací pro jeho lásku, jeho láska je motivací pro její úctu. Klíč k vytvoření láskyplných projevů muže vůči ženě spočívá v tom, že jej ona na oplátku bezpodmínečně ctí.
 • Ženy nemívají díky svému založení problém porozumět konceptu bezpodmínečné lásky. Bezpodmínečnou úctu však spousta z nich vnímá jako protimluv, protože jsou přesvědčené o tom, že muž si musí ženinu úctu nejprve zasloužit. Je potřeba, aby se žena naučila projevovat svému muži bezpodmínečnou úctu, i když se vyrovnává s jeho chladným nemilujícím chováním, aniž by přitom netolerovala jeho chladné reakce.
 • Koneckonců, skutečný účel vzájemného projevování lásky a úcty je oslava Boha a jeho následování. Mužova láska je požehnáním bez ohledu na to, jak reaguje jeho žena. A její úcta je požehnáním bez ohledu na to, jak reaguje on. Autor to nazývá „kruhem odměny“, protože Bůh vás odmění za to, že ho následujete.

Akční kroky (pro manželku)…

 • Zeptejte se sama sebe: Bude to, co se chystám říci či udělat, vůči mému muži vypadat neuctivě?
 • I když se cítíte svým mužem nemilovaná, neuchylte se k tomu, abyste se vůči němu chovala bez projevu úcty.
 • Když je k vám muž tvrdý nebo nespolupracuje, volá tím po vaší úctě. Jeho cílem není chovat se k vám chladně.
 • Když koneckonců bezpodmínečně uctíváte svého muže, projevujete tím svou zbožnou úctu vůči Ježíši.
 • Pokud jste v projevování úcty vůči svému muži selhala, udělejte pro něj něco, čím mu úctu prokážete.
 • Neříkejte svému muži, že si vaši úctu musí zasloužit. Jednoduše respektujte jeho vnitřní duši vytvořenou dle božího obrazu.
 • Nepřisuzujte vinu za svůj nedostatek úcty nedostatku lásky z jeho strany.

Akční kroky (pro manžela)…

 • Zeptejte se sám sebe: Bude to, co se chystám říci či udělat, vůči mé ženě vypadat jako chladný projev bez lásky?
 • I když máte pocit, že vám vaše žena neprojevuje úctu, neuchylte se k tomu, abyste se vůči ní choval chladně.
 • Je-li kritická nebo rozčilená, je to její způsob volání po lásce. Není to její záměr chovat se k vám neuctivě.
 • Koneckonců, když bezpodmínečně milujete svou ženu, projevujete tím svou zbožnou úctu vůči Ježíši.
 • Pokud jste selhal v láskyplných projevech vůči své ženě, udělejte něco, čím svou lásku prokážete.
 • Neříkejte své ženě, že si vaši lásku musí zasloužit. Jednoduše milujte její vnitřní duši vytvořenou dle božího obrazu.
 • Nepřisuzujte vinu za svůj nedostatek lásky nedostatku úctu z její strany.

Citace…

 • „Každá žena, s níž jsme se setkali, chce, aby si její manžel vážil toho, jak moc ho miluje a zároveň touží po tom, aby z jeho strany cítila více lásky. To, co se tu snažíme sdělit je, že nejlepší způsob, jak milovat manžela, je ukázat, že si ho žena váží, a to způsoby, které jsou pro něj důležité. Taková úcta mu dovolí pocítit, že ho jeho žena miluje a následně v něm vůči ní zažehne láskyplné pocity.“
 • „Anglická zkratka C-H-A-I-R-S označuje šest hlavních hodnot, které váš muž má: dobývání, hierarchii, autoritu, pochopení, vztah, a sexualitu. V dobývání se dozvíte, jak ocenit jeho touhu po práci a dosažení cílů. Hierarchie v sobě skrývá ocenění jeho touhy ochraňovat a zabezpečovat. Autorita je synonymem pro touhu analyzovat a radit. Vztah vám pomůže pochopit jeho touhu po pravém kamarádství. Sexualita vysvětluje jeho touhu po intimním spojení. Těchto šest oblastí vám ukáže, jak si s úctou vůči svému muži poradit.“
 • „ … v rodinných záležitostech je žena zajícem a muž želvou. Na závodní dráze mu můžete utéct a nechat ho v prachu za sebou, to vám však nepomůže závod vyhrát. Vaše úcta mu pomůže vylézt z krunýře a motivovat jeho další kroky. Tyto kroky budou pomalejší, než vám vyhovuje; k čemu by vám ale bylo, kdybyste kolem něj pobíhala a na krunýř mu poklepávala pomyslnou holí kritika. Buďte trpělivá a naplňujte následující moto: ‚Když mě nepadá nic uctivého, co bych mohla říci, budu raději zticha‘.“

Statistiky a zajímavá fakta…

 • V rámci celonárodního průzkumu, který se konal ve Spojených státech, se tazatelé zeptali 400 mužů, zda by dali přednost tomu, žít na světě sami a bez lásky, NEBO zda by raději od svého okolí cítili, že jsou nedostateční a neuznávaní. Sedmdesát čtyři procenta mužů odpovědělo, že pokud by si museli vybrat, raději by zůstali sami a bez lásky. Stručně řečeno, muži potřebují obojí, lásku i úctu. Pokud si ale mají vybrat, je pro ně potřeba úcty důležitější.

Různé…

 • Kulturní a osobní zkušenosti se mohou různit. Například jedna žena vyrůstala v domácnosti, v níž vládly hodnoty jejího otce: vzdělání, inteligence, síla a skrývané emoce. Její muž naopak prožil dětství v rodině, kde převládala velmi vřelá a pečující atmosféra, v prostředním naplněném bezpodmínečnou láskou. Tato žena tudíž prahla po uznání a úctě a její manžel toužil po bezpodmínečné lásce. V podstatě to ale bylo tak, že se žena upínala k úctě, aby dosáhla lásky. A její manžel toužil po úctě skrze své zaměření na lásku.

Jak mi tato kniha změnila manželství…

Když jsem nedávno mírně nesouhlasila s mým mužem ohledně nákupu drahého automobilu, hledala jsem nějaký přístup, který by vyjadřoval můj respekt k němu. Namísto toho, abych se hned začala vyjadřovat kriticky, jak hlasem, tak mimikou (což bych přesně udělala před přečtením této knihy), klidným hlasem jsem ho požádala, aby mi pomohl pochopit, proč je to pro něj důležité. Naslouchala jsem jeho důvodům, aniž bych je kritizovala. I když jsem ve finále jeho názory nesdílela, dokázala jsem jeho důvody přijmout. Bylo to mnohem produktivnější, než kdybych se mu snažila dokázat, proč jsem měla pravdu já a proč ji on neměl, kritizovat jeho důvody a emocionálně se užírat. V takovém případě to pak zpravidla končí tím, že si trvá na svém mnohem bojovněji a tvrdohlavěji. Mám pocit, že z mé strany tímto postojem pocítil projev respektu (který byl silnější než odmítnutí) a vyhnuli jsme se zásadnímu konfliktu, který by mohl vyústit v onen kruh šílenství.

Informace o knize:
Název knihy | Láska a úcta

Autor | Dr. Emerson Eggerichs
Rok vydání | 2012 (2004)
Vydavatel | Návrat domů (Thomas Nelson)
Počet stran | 324 (229)
Webová stránka nakladatelství | 
www.navrat.cz/laska-a-ucta-emerson-eggerichs/d-70460
Webová stránka autora |  www.loveandrespect.com

© Copyright 2017, BookBridges, International, všechna práva vyhrazena.
BookBridges používejte, bez citace zdroje je ale prosím pro vlastní účely nekopírujte ani jinak nereprodukujte. 

Pro další informace o jazyce, v němž je kniha k dostání, klikněte zde.