Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Chcete budovat úspěšné vztahy založené na prožívání skutečné lásky ve všech oblastech svého života.

„V kostce“…

Tato kniha vám ukáže, jak vás opravdová láska dokáže změnit a zároveň nasměrovat ke smysluplnějším vztahům naplněným láskou, a to tak, že vám představí sedm tajemství jazyka lásky ­– laskavost, trpělivost, odpouštění, zdvořilost, pokoru, štědrost a upřímnost.

Hlavní myšlenky…

Autorova definice úspěchu zní „zanechat svůj kus země v lepším stavu, než v jakém jsem ho našel.“ Abychom mohli zažívat uspokojivé a úspěšné vztahy, musíme si vážit druhých a milovat je jako jedince. Musíme si vytvořit láskyplný postoj, který je ochoten promlouvat ke druhým jazykem lásky, zejména ve chvílích, kdy se jejich způsob přijímání lásky liší od toho našeho.

Opravdová láska nezávisí na jednání druhých, ani na okolnostech; není sebestředná. Naopak projevuje se jako pomáhání druhým, a to často projevenými drobnostmi. Opravdová láska je jednoduchá, skutečná a odvážná. „Láska se snaží navodit u druhých pocit pohody a hledá smysluplné způsoby jak ji projevit.“ Člověk se k tomu, aby opravdovou lásku praktikoval, musí sám rozhodnout.

Sedm tajemství, která tvoří základ jazyka lásky:

 • Laskavost: „Radost z uspokojení potřeb někoho jiného jednoduše jen proto, abyste si zachovali dobrý vztah.“ To „znamená posloužit někomu druhému, i kdyby to znamenalo nějako oběť.“ Laskavost nelze nikdy využít k manipulaci. Nesmíte to vzdát dokonce ani ve chvíli, kdy je vaše laskavost odmítnuta a musíte doufat, že vaše opravdová láska člověka změní. Laskavost je nejdůležitějším znakem lásky pro šťastné manželství. Malé láskyplné činy mohou zachránit manželství.
 • Trpělivost: Když dovolíte druhým, aby dělali chyby, mějte od nich reálná očekávání a nezapomeňte, že pro každého člověka je realita trochu odlišná. „Pokaždé, když jsme naštvaní, máme na výběr. Buď se můžeme uchýlit ke zraňující slovní kritice, nebo můžeme klást otázky, naslouchat, hledat porozumění a poté zvolit taková slova, která přinášejí uzdravení.“
 • Odpouštění: Vyžaduje sebeuvědomění, upřímnost a soucítění. Přestože jsme „morální tvorové“, kteří v případě křivdy volají po spravedlnosti, může skutečné odpuštění přijít pouze tehdy, když spravedlnost a láska fungují společně. I když je sebestřednost naším „automatickým režimem“, můžeme si vybrat a projevit lásku a odpuštění. „Bez odpuštění nefunguje žádný dlouhodobý šťastný vztah.“
 • Zdvořilost: Zacházení s druhými jako s osobními přáteli a uznání jejich ceny. Jsme slušní když něco s vděkem přijímáme, věnujeme pozornost druhým, omlouváme se a mluvíme zdvořile.
 • Pokora: „Udělat krok zpět, aby někdo jiný mohl popojít vpřed.“ Žijeme ve světě, kde musíme být vždy první a nejlepší, skutečná pokora se však pozná podle toho, že se člověk rozhodne upozadit sebe sama, aby mohl zdůraznit hodnotu druhého. „Falešné já“ nezná pokoru, protože neustále hledá potvrzení. Nedovolte svým minulým křivdám a bolestem, aby vám zabránily ve vaší cestě k pokoře.
 • Štědrost: Neznamená pouze finanční dary. Štědrost by se měla promítnout do všeho co děláme. Pokaždé, když s druhými něco sdílíme, musíme si zapamatovat, že sdílíme to, co nám bylo především dáno jako dar. Velkorysý člověk se rozdává tím, že je přítomný, naslouchá, projevuje soucit a dává druhým pocítit, že jsou důležití. Ve skutečné štědrosti se skrývá obětování.
 • Upřímnost: To je „láskyplná souhra slovního projevu, myšlení a konání.“ Upřímnost je synonymem pro integrovaný život, tj. rozpoznání našich vlastních slabých stránek a významu pravdy, udržení konzistence v chování, slovech, tónu a smyslu, riskování ve jménu pravdy a dodržování slibů. Jakmile člověk jednou ztratí důvěru, je nesmírně těžké ji obnovit.

Kroky…

Jak si z každého znaku vytvořit návyk:

Laskavost: Začněte si všímat projevů laskavosti. Každý den si každý projev laskavosti zaznamenejte. Vytvořte si postoj ke změně – touhu stát se laskavým. Hledejte příležitosti, kde můžete laskavost projevit a volte laskavá slova. Nepřítelem laskavosti jsou zlozvyky.

Trpělivost: Snažte se být trpěliví vůči lidem, kteří ve vás vzbuzují netrpělivost. Najděte si „metodu, jak rozbít negativní vzorce“ – například počítání do 10! Nepřítelem trpělivosti je pýcha. Netrpělivost se objevuje ve chvílích, kdy jsme „znevýhodněni, zraněni, nebo je s námi špatně zacházeno“.

Odpuštění: Omluvte se i za tu nejmenší urážku. Naučte se odpouštět sami sobě, omlouvejte se za své vlastní chyby ve vztazích a vytvořte si postoj opravdové lásky vůči druhým. Nepřítelem, který se staví odpuštění do cesty, je strach. Jakmile ale někomu odpustíte, osvobodíte své vlastní srdce.

Zdvořilost: Začněte navazovat hovory i s lidmi, kteří nejsou vašimi osobními přáteli. Věnujte jim veškerou svou pozornost, poslouchejte s porozuměním a nehodnoťte. Nezvyšujte hlas. Omlouvejte se zdvořile. Procvičujte si zdvořilost doma, zejména vůči lidem, kteří Vás rozčilují. Vyhněte se „zaneprázdněnosti“, je nepřítelem zdvořilosti.

Pokora: Naučte se nereagovat na kritiku. Namísto toho se pokuste vzít si z dané situace ponaučení. Pochopte, že nemáte nic, co jste nedostali. Vaše znalost vesmíru je omezená a jste zcela závislí na něčem, co je mimo váš život. Nepřítelem pokory je bolest.

Štědrost: Slibte si, že budete část svého příjmu dávat na charitu. Využijte svých schopností k tomu, abyste byli prospěšní druhým a vždy jim ukazujte svou štědrost. Každý den si najděte chvilku na to, abyste svému milovanému partnerovi či partnerce dali najevo, že vám záleží na tom, jak se jim daří. Zájem směřovaný na sebe samého je nepřítelem štědrosti.

Upřímnost: Začněte tím, že nebudete říkat ani ty nejmenší lži, ať už se jedná o milosrdnou lež či nikoli. Máme ve zvyku lhát kvůli záchraně vlastní kůže, což je nepřítel upřímnosti.

K tomu, aby se jazyk lásky stal naším způsobem života, většina z nás potřebuje zdroj zvenčí – Boha.

Citace…

 • „Hněv by měl být návštěvníkem, ne domácím pánem.“ str. 77
 • „….pokud nebudeme dávat ze svého ‚mála‘, nevydáváme nic ze svého ‚mnoha.‘“ str. 146
 • „ Elizabeth Stoneová píše, že mít dítě je jako když ‚pustíte srdce mimo své tělo.‘“ str. 208
 • „Pokud se lidem v dnešním světě podaří v každodenní komunikaci znovuobjevit sílu lásky, můžeme temnotu nahradit světlem, nemoc uzdravením, bídu živobytím a nesváry usmířením.“ str. 229

Statistiky a zajímavá fakta…

 • 79 % Američanů považuje nedostatek respektu a zdvořilosti za vážný celonárodní problém.
 • Při projevech laskavosti se v těle vylučují přirozené léky proti bolesti, endorfiny.
 • Péče o druhé v pozitivním vztahu prokazatelně zlepšuje imunitní systém.

Jak mě tato kniha ovlivnila…

Kniha mě přiměla více se zamyslet nad láskou jako životní cestou. Chci změnit způsob, jakým miluji svého muže, děti, kolegy v práci i cizí lidi. Učím se omlouvat se za svou netrpělivost a zraňující komentáře a přinášet oběti tím, že si dělám čas na druhé. Snažím se mít trpělivost se svými starými rodiči a věnovat se jim s láskou a laskavostí. Snažím se projevit skutečný zájem o cizí lidi a opravdu naslouchat lidem, s nimiž se setkám, tím, že vytvořím oční kontakt a napíši se jejich jména a pár drobností, které jsem se o nich dozvěděla.

Informace o knize:
Název knihy | Láska jako životní styl

Autor | Gary Chapman
Rok vydání | 2010 (2009)
Vydavatel | Návrat domů (Waterbrook Press)
Počet stran | 232 (248)
www.navrat.cz/obchodni-podminky/t-294

© Copyright 2017, BookBridges, International, všechna práva vyhrazena.
BookBridges používejte, bez citace zdroje je ale prosím pro vlastní účely nekopírujte ani jinak nereprodukujte. 

Pro další informace o jazyce, v němž je kniha k dostání, klikněte zde.