Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Máte doma dospívající děti či děti těsně před hranicí puberty a chcete si osvojit lepší komunikaci s nimi, a to způsobem, který rozvíjí váš vzájemný vztah a stimuluje děti, aby se více přiblížily Bohu.

„V kostce“…

Tato kniha pomáhá rodičům rozpoznat své osobní ideály, jež jsou překážkou vzájemného vztahu s dítětem a Bohem, a vyrovnat se s nimi. Rodiče tak mohou efektivněji využít boží slovo během složitého období dospívání a zaměřit se na základní roli rodičovství, přičemž mohou svým dětem pomoci otevřít se Bohu.

Hlavní myšlenky…

 • Období dospívání dává skvělé příležitosti k nasměrování dětí. Ideály, k nimž se rodiče ve svém životě upínají, však brání plnému využití těchto příležitostí.
 • Boží úmysly spočívají v tom, že se děti naučí nejzákladnější principy života v kontextu rodiny: jak je vše spojeno s Bohem, jak milovat jeden druhého a jak žádat Ježíše o odpuštění za naše hříchy.
 • Rodiče potřebují své děti nasměrovat tak, aby během komplikovaného období dospívání nalezly v Ježíši naději. Dospívající děti mají tendenci zaměřovat se na vzhled, materiální věci a přijímání člověka skupinou. Mnohem hlubší podstatu však představuje vnitřní duchovní boj, jenž se odehrává v jejich srdcích.
 • Rodiče jsou tu proto, aby pomohli svým dospívajícím dětem rozeznávat vnější negativní vlivy, vést je tak, aby dokázaly v konkrétních situacích aplikovat slovo boží a aby díky vlastní moudrosti uspěly v náročných situacích, do nichž je okolní prostředí staví, a uměly si vytvořit vlastní názor a přesvědčení.
 • Rozhodujícím úkolem pro rodiče je rozvíjet u dospívajících dětí upřímnou touhu po poznání, lásce a uctívání Boha. Rodiče by měli dospívajícím dětem pomoci nalézt oblasti, na nichž je třeba pracovat ještě předtím, než opustí rodné hnízdo. K tomu je zapotřebí, aby rodiče s dětmi neustále hovořili, a vedli je tak k pokání a naději.

Kroky, které můžete podniknout…

 • Zjistěte, které z uvedených ideálů jsou pro vás jako rodiče důležité: pohodlí, úcta, uznání, úspěch či ovládání.
 • Zjistěte, jak vaše potřeba těchto ideálů brání vašemu vztahu s dítětem/dětmi a použijte pro svou situaci slovo boží.
 • Jděte za svým dítětem a svěřte se mu, v čem vaše ideály brání vašemu vzájemnému vztahu a přitom jim povězte, jak by se dalo použít slovo boží.
 • Dejte dítěti čas, abyste zjistili jeho názory na konkrétní situace, s nimiž se během puberty potýká a najděte způsob, jak v dané situaci použít slovo boží.
 • Pro interakci se svými dětmi/teenagery použijte jako vodítko tato čtyři slova:

o   Přijetí: přijímejte své děti, a to způsobem, který vede ke změně, je-li potřebná.

o   Ztělesnění: připravujeme svým dětem ukázat Boha a jeho laskavost, lásku, trpělivost a pravdu.

o   Rozpoznání: naše děti by měly vědět, že umíme poznat, s čím se potýkají, čeho se obávají, co je zraňuje a z čeho se radují.

o   Vstupování: naslouchejte svým dětem ve stejné (ne-li větší) míře v jaké k nim hovoříte.

 • Snažte se ve svých dětech rozpoznat pozitivní růst v pěti klíčových oblastech dospívání, které, jak doufáte, si vaše děti osvojí, než odejdou z domova:

o   přijetí osobní odpovědnosti
o   aplikace biblických přesvědčení: teenager si nastavuje své vlastní morální volby
o   přátelský duch
o   pravdivé sebehodnocení
o   správná perspektiva

 • Projděte si tabulku na následující straně, uvědomte si popsané negativní postoje, konkrétní plody, které tyto postoje přinášejí a jejich biblické alternativy a hovořte o nich se svými dospívajícími dětmi:

Různé…

Negativní postoje Definice Plody Alternativa
Relativismus Morální zásady se zakládají na situaci a na tom, jak se rozhoduje jednotlivec, nikoli na absolutní pravdě. Dospívající vzdorují autoritám či jakékoli jiné nápravě zvenčí. Pravda: Morální zásday se zakládají na přikázání Písma, ne na jednotlivcích.
Individualismus Činy se zakládají na mém osobním potěšení, štěstí a tužbách. Dospívající se soustředí na svá „práva“, je sobecký, stěžuje si a chybí mu odpovědnost vůči druhým. Dvě velká přikázání: Činy se zakládají na lásce k Bohu a lásce k druhým.
Emocionalita

Pocity určují správné jednání.

 

Dospívající jedná na základě toho, co cítí jako správné. Biblická pravda: Správné jednání předurčuje pravda uvedená v Písmu.
Přítomné prožívání Činy jsou založené na momentálním prožívání štěstí a postrádají vizi do budoucna či trvalou radost. Dospívající musí mít všechno hned a projevuje malou až nulovou schopnost počkat si na pocit uspokojení. Věčnost: Činy jsou založené na perspektivě věčnosti.
Materialismus Soustřeďování se na shromažďování hmotných věcí a potěšení, které je vidět. Dospívající sám investuje do svého vzhledu, nikoli však do osobního či spirituálního růstu. Spiritualita: Zaměření na otázky týkající se srdce a vztahu s Bohem.
Autonomie

Život postrádá odpovědnost k vyšší autoritě.

 

Dospívajícímu chybí důslednost ve vztahu k životnímu stylu, osobnímu omezování a podrobení se autoritám. Stvoření: Život je veden naším Stvořitelem, jeho autoritou a pro jeho slávu.
Pocit oběti Činy vycházejí ze zkušeností, a proto dochází k anulování osobní odpovědnosti. Dospívající je defenzivní, nevidí potřebu změny a viní každého, jen ne sebe. Hřích: Činy jsou ovlivněny realitou našich osobních bojů s hříchem (uvnitř) a pokušením (zvenčí).

Citace…

 • „Jako rodiče musíme být ochotni hledat ve svém srdci a zkoumat svůj život. Musíme být ochotní přiznat si a litovat chvil, kdy jsme nežili v souladu se svými slovy týkajícími se nejdůležitějších věcí v životě. A musíme se umět vyzpovídat ze svých hříchů, nikoli skrze hořké pocity porážky či neúspěchu, ale pomocí radostného poznání, že existuje odpuštění a vykoupení v podobě Ježíše. Ten, který odpouští, nám dá sílu žít novým způsobem!“ str. 126
 • „Jste povoláni k tomu, abyste se stali nástrojem moudrosti v životě vašeho teenagera. To vyžaduje něžnost, pokoru, trpělivost a vytrvalost.“ str. 164
 • „Úkolem nás rodičů je neodsuzovat, neposuzovat, neodmítat a nerozbíjet vztah. Naším úkolem je fungovat jako boží nástroj změny a vůbec nejmocnějším nástrojem, který máme, je náš vztah s našimi dospívajícími dětmi.“ str. 183

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Pomohla mi pojmenovat vlastní ideály, které bylo třeba vynést na světlo v době, kdy se mé děti přiblížily k pubertě. Pomohla mi najít si čas promluvit si s mými dětmi, zjistit o čem přemýšlejí a s čím se potýkají a zaměřit se na zásadní priority v mém rodičovství, tj. aby děti našly v Bohu porozumění.

Informace o knize:
Název knihy | Věk příležitosti

Autor | Paul David Tripp
Rok vydání | 1997
Vydavatel | P&R Publishing
Počet stran | 293
Webová stránka autora | www.paultripp.com

© Copyright 2017, BookBridges, International, všechna práva vyhrazena.
BookBridges používejte, bez citace zdroje je ale prosím pro vlastní účely nekopírujte ani jinak nereprodukujte. 

Pro další informace o jazyce, v němž je kniha k dostání, klikněte zde.