Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Se chcete dovědět, jak efektivně a láskyplně vést své děti ke kázni. Prostřednictvím povzbudivých slov Dr. Dobsona se naučíte ve své rodině vymezovat hranice.

„V kostce”…

Kniha Dr. Dobsona vysvětluje, jak citlivě aplikovat kázeň prostřednictvím výchovy založené na zdravém rozumu a s využitím zákona posílené reakce s cílem vštípit dětem pozitivní chování a změnit chování negativní.

Hlavní myšlenky…

 • Láskyplná kázeň funguje při správné aplikaci.
 • Existuje rozdíl mezi kázní a trestem: kázeň se zaměřuje na chování, trest na jedince.
 • Pro dítě jsou skvělé verbální pochvaly; rodiče by měli stále svým dětem říkat, že je milují, a srozumitelně poukazovat na činnosti, které chtějí, aby opakovaly. Jinými slovy, ignorujte činnosti, kterým jako rodiče chcete, aby se dítě vyhýbalo.
 • Vážná kázeňská opatření, jako je naplácání, mají své místo v případě svévolného vzdoru vůči rodiči, nikoli v případě dětské nezodpovědnosti.

Kroky…

Výchova dítěte založená na zdravém rozumu:

 • Pěstování úcty k rodičům je zásadním faktorem ve výchově dítěte. Batolecí fáze je nejvhodnější dobou k tomu, dát dítěti citlivě, ale důrazně najevo, že hlavní slovo máte vy. Plácnutí by mělo být okamžitou reakcí na vzdorovité projevy typu „To neudělám“ nebo „Ty buď zticha“. Tím, že rodič odhalí, co dané chování motivuje, může aplikovat vhodný kázeňský prostředek a usilovat o konečný cíl, kterým je udržet si respekt dítěte.
 • Nejlepší příležitost ke komunikaci nastává po aplikaci kázeňského prostředku.             Poté, co je dítě ukázněno, zatouží po rodičovské lásce. Svou otevřenou, láskyplnou náručí dáváte najevo, že neodmítáte dítě, ale jeho chování.
 • Autorita bez sekýrování (je možná).
 • Nenechte své dítě nasáknout materialismem, protože je tak můžete připravit o pocit těšení se na něco, po čem touží a o radost, která se dostaví, když to dostane.
 • Usilujte o rovnováhu mezi láskou a disciplínou. Dbejte na to, aby vaše dítě vědělo, kdo má hlavní slovo, dávejte mu najevo svou lásku a chovejte se k němu s úctou a důstojností. Můžete pak očekávat, že k vám bude přistupovat stejně.

Zákon posílené reakce:

Tento zákon říká, že „chování, které přináší žádoucí výsledky, se bude opakovat“.

Všichni jsme motivováni tím, co je nám příjemné, a toho lze využít při vštěpování zodpovědného chování chlapcům a děvčatům. Jedním ze způsobů jsou odměny, které je však třeba dávat rychle. Není přitom nutné, aby byly materiálního rázu, protože dané chování může posílit jakýkoli vhodný podnět (např. pochvaly). Všechno, co se zdá člověku žádoucí, může být motivací ke konkrétnímu chování. Děti jsou tak různé, že jednomu stačí k poznání toho, kdo má hlavní slovo, přísný pohled, zatímco na jiné může zapůsobit jen silné a dokonce i bolestivé kázeňské opatření.

Když kázeňské prostředky selžou:

Kázeňská selhání jsou většinou způsobená chybami v aplikaci. Existuje několik základních důvodů neúspěchu. Největším problémem je sporadická a výjimečná disciplína. Rodiče musí být v otázce disciplíny dítěte vytrvalí a důslední. Dítě také může být cílevědomější než rodič, což obě strany dobře vědí.

Překážky v učení:

Existují tři typy překážek, které brání některým dětem se učit: opožděný žák, pomalý žák a žák nepodávající výkon podle svých schopností. Opožděný žák je vývojově pozadu a může mu pomoci, pokud „se zdrží“ o rok déle ve škole. Pomalý žák není schopen učit se stejně rychle jako jeho spolužáci. Pomalí žáci mohou začít prospívat díky tomu, že je budeme učit individuálně, v prostředí vylučujícím selhání s jeho negativními důsledky, a přitom budeme pamatovat, že úspěch plodí úspěch. Žák nepodávající výkon podle svých schopností postrádá jistou sebekázeň, která by ho motivovala k dobrému výkonu. Takového žáka se snažte stimulovat na základě stanovení cílů ve spojitosti s pozitivním posilováním reakcí.

Citace…

 • „Často se stává, že rodiče, kteří jsou vůči svým synům a dcerám chladní a přísní, své děti poškodí na celý život.“ (str. 10)
 • „Vztah rodičů a dítěte je pro dítě první a nedůležitější společenskou interakcí.“ (str. 15)
 • „Když rodiče ukážou svou autoritu, vytvářejí si respekt jako žádným jiným způsobem.“ (str. 27)
 • Pokud neumožníte dítěti nikdy, aby si něco přálo, nikdy nepocítí radost z toho, že to dostane. (str. 36)
 • „Dospívající děti by měly být trestány ztrátou výhod, zásahy do kapesného a podobnými způsoby netělesných trestů.“ (str. 55)
 • „Slovně vyjádřené pozitivní posilování může být velice silnou motivací lidského chování.“ (str. 69)
 • „… jeden důležitý princip pro vedení dětí a dospívajících: postarejte se o to, aby měli co nejsilnější důvod jednat podle vašich přání. Zlost je nejméně účinnou motivací…“ (str. 87)

Různé…

„11. kapitola: Chvíle pro maminku“

 • Udělejte si čas sama na sebe – zařaďte své jméno do seznamu priorit.
 • Nebojujte s tím, co nemůžete změnit.
 • Nezabývejte se složitými problémy pozdě večer – v tuto dobu se všechny problémy zdají neřešitelné a rozhodnutí, která uděláte, mohou být spíše emotivní, než racionální.
 • Snažte se psát si seznamy – seznam povinností, které je třeba splnit, vám přinese úlevu.
 • Hledejte pomoc shůry – všechna řešení mohou rodiče najít prostřednictvím modlitby a osobní komunikace s Bohem, naším Stvořitelem.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Mám teď k dispozici nástroje pro to, abych své děti vychovávala v disciplinovaném a láskyplném ovzduší. Už nemám strach vést je ke kázni, nebo je plácnout (když je to nezbytné), protože vím, že veškerá láska a pozitivní čas s nimi strávený nám umožní, aby tato kázeňská opatření upevnila naše pouto. Zároveň jsem lépe vybavena k tomu, abych pracovala na pozitivním posilování reakcí.

Informace o knize:
Název knihy | Láska a kázeň ve výchově dětí

Autor | Dr. James Dobson
Rok vydání | 1997 (1970, 1992)
Vydavatel | Návrat domů, Praha ČR (Tyndale House Publishers, Inc.)
Počet stran | 208 (288)
Webová stránka nakladatelství | www.navrat.cz

Webová stránka autora | www.focusonthefamily.com

© Copyright 2017, BookBridges, International, všechna práva vyhrazena.
BookBridges používejte, bez citace zdroje je ale prosím pro vlastní účely nekopírujte ani jinak nereprodukujte. 

Pro další informace o jazyce, v němž je kniha k dostání, klikněte zde.