Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Chcete rozumět tomu, jak Bůh stvořil chlapce takové, jací jsou a v případě, že chcete vědět, co potřebují k tomu, aby z nich vyrostli dospělí muži, kteří ctí morální hodnoty, a jaké praktické kroky můžete udělat, abyste své syny vedli od dětství k dospělosti.

„V kostce”…

V kmenových kulturách jsou chlapci vychováváni všemi muži kmene k tomu, aby ctili a respektovali svoji biologickou rozdílnost. V naší kultuře je třeba rodičů, mužských rolových vzorů a společnosti (médií, vzdělávacích institucí, vlády, atd.) k tomu, aby byl chlapec vychován, aby respektoval tělo, které mu Bůh dal, aby si vytvořil osobní vztah s Bohem, aby si našel smysluplnou práci, aby se naučil společenskému styku s muži a ženami a aby byl platným členem společnosti. Tato kniha je také velmi přínosná pro matky samoživitelky, neboť jim pomáhá najít mužské rolové vzory pro jejich syny. Nemusejí tak nést břímě výchovy svých synů zcela samy.

Hlavní myšlenky…

 • Chlapci potřebují, aby do jejich výchovy byl zapojen „kmen“ tří rodin: Primární pečovatelé, rozšířená rodina (lidé, které vidí denně), kultura a společenství (církevní sbor, média, lidé místního společenství, atd.)
 • Bůh stvořil dívky a chlapce přesně tak rozdílné, jak zamýšlel: Chlapci potřebují velký prostor k objevování, slyší na jedno ucho lépe než na druhé, zpracovávají a projevují své city v rychlých výbuších energie díky testosteronu, opožďují své citové reakce, aby daný problém nejdříve vyřešili a jistá agresivita (ne však násilí) jim je vlastní. My, jakožto rodiče, bychom těmto kvalitám chlapců měli rozumět a přistupovat k nim pozitivně.
 • Chlapci procházejí různými stádii morálního vývoje. Začínají tím, že dělají, co je správné pouze ve chvíli, kdy se chtějí vyhnout trestu, jenž následuje za projevenou neposlušnost (poděl se o hračku, nebo půjdeš do svého pokoje). Pak nastává stadium, kdy je hlavním cílem chlapců udržet si vztahy, přestože jim jejich důsledky mohou způsobit osobní nepohodlí (poděl se o hračku, protože tě ten druhý bude mít rád – takhle to funguje i ve společnosti). Poslední stádium je, když si chlapci sami vlastní úsilím vydefinují morální hodnoty mimo skupiny a autority (dělení se o něco není to nejlepší v každé situaci a je na každém jedinci, aby si s tím poradil.)
 • Chlapci a muži potřebují soutěž a účelově zaměřenou práci. Skupinové sporty a koníčky jsou pro ně důležité, aby realizovali svatý účel, který pro ně Bůh má.
 • Chlapec prožívá své druhé zrození při dospění v muže (po 10. roce). Dorostenci potřebují mužské vedoucí, se kterými by mohli otevřeně mluvit o „šedých/hříšných“ stránkách jáství, o sebekontrole, o duchovnosti, o vztazích s ženami a o nalezení smysluplné práce, atd.

Kroky…

 • Několik hlavních kázeňských technik zahrnuje: ukázat chlapci, jak jeho jednání ovlivňuje svět kolem něho, přeorientovat jeho agresi na neživé objekty, užívat vážný tón, zabavit hračky či ho zbavit určitých výsad, vyjednávat a poskytnout mu možnosti výběru, když je to možné, stanovit úkoly a zapojit ho do „her“ a NIKDY ho neuhodit či při ukázňování neužít násilí.
 • Při učení morálky, hodnot a duchovnosti si musíme nejdříve sami vyjasnit svou vlastní pozici: v jakém stádiu morálního vývoje se chlapec nachází a poté s ním hovořit na úrovni, která mu bude srozumitelná. Příběhy o „hrdinech“ (z mytologie a pravdivých biblických příběhů) zaujmou jejich pozornost spíše než přednášky a jsou výborným způsobem, jak chlapce poučit o kvalitách mravných, silných a duchovních mužů.
 • Poučování chlapců o sexu a o lásce vyžaduje upřímný rozhovor o sexu, lásce a závazku. Chlapci potřebují vědět, že jejich sexuální pocity nejsou špatné samy o sobě a že Bůh stvořil jejich těla pro svatý účel. Mužští vedoucí jim mohou pomoci uvědomit si tyto potřeby a zároveň je učit sebekontrole a respektu k ostatním.
 • Dejte chlapcům důležitou práci od raného věku. Bůh nás stvořil k tomu, abychom pracovali na důležitých úkolech v jeho království. Práce mužům pomáhá pociťovat sounáležitost, dává jim sebejistotu a pomáhá jim stát se zodpovědnými „manžely“ ve společnosti.

Statistiky a zajímavá fakta…

V několika posledních desetiletích se učitelé, vlády a média soustředily na výchovu dětí a vzdělání se soustředilo na ženy, aby jim v naší společnosti přineslo rovnost. Nicméně, výzkumy ukazují, že výchově chlapců nevěnujeme dostatek času a zdrojů:

 • U chlapců je vyšší pravděpodobnost zanechání školy.
 • Ženy převyšují muže v počtu studentů na vysokých školách a dalších institucích vyššího vzdělávání.
 • Chlapci se častěji než dívky stávají oběťmi fyzického zneužívání ze strany rodičů.
 • Chlapci páchají sebevraždu čtyřikrát častěji než dívky.

Různé…

 • Pár hlavních ponaučení pro matky (především matky samoživitelky): Matky by neměly nutit své syny, aby se starali o jejich citové potřeby. Chlapcům by mělo být umožněno, aby se od svých matek odpoutali ve druhém desetiletí svého života a vstoupili do světa mužů.
 • Některé rady otcům: Otcové musí učinit vědomé rozhodnutí být součástí života chlapců jakožto otcové od okamžiku početí a musejí sami mít povědomí o svých vlastních hodnotách, přesvědčeních a jednáních jakožto vzory rolí pro své syny. Pro otce a syny je velmi důležitý osobní vztah s častou komunikací.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Více si uvědomuji úžasný způsob, jakým Bůh děvčata a chlapce stvořil rozdílnými. Využiji těchto rozdílností a požádám Boha, aby nám pomohl vychovat našeho syna stát se takovým mužem, jakým Bůh chce, aby byl: Mužem, který následuje Krista, který je dobrým manželem a otcem a který v dobrém přispěje světu.

Informace o knize:
Název knihy | Zázrak chlapců

Autor | Michael Gurian
Rok vydání | 1996/2006
Vydavatel | Jeremy P. Tarcher / Penguin
Počet stran | 295
Webová stránka autora | www.michaelgurian.com

© Copyright 2017, BookBridges, International, všechna práva vyhrazena.
BookBridges používejte, bez citace zdroje je ale prosím pro vlastní účely nekopírujte ani jinak nereprodukujte.