Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Jste frustrování a nejisti svým způsobem výchovy spokojený, a pokud hledáte milost a naději pro sebe a své děti.

„V kostce”…

Všichni potřebujeme milost. Nikdo z nás není dokonalý, a pokud máme dokonalost jako standard pro výchovu svých dětí či dokonce pro ně samotné, neokusíme radost spojenou s jejich vyrůstáním. Krom toho, je větší pravděpodobnost, že budou vyrostat s pocitem trpkosti a zášti vůči nám a vůči našim tradicím a hodnotám, tedy těm věcem, které si přejeme, aby jim byly drahé.

Hlavní myšlenky…

 • Děti se rodí se třemi potřebami: potřeba bezpečí, potřeba pocitu významnosti a potřeba pocitu síly.
 • Rodič vedený milostí uspokojuje tyto potřeby tím, že svému dítěti dává tyto tři dary: lásku, pocit účelnosti a pocit naděje.

o   Bezpečná láska: Děti se cítí v bezpečí, když vědí, že jsou přijímány takové, jaké jsou, když vědí, že jsou součástí milující rodiny, která ctí všechny své členy, a když přijímají pravidelné a štědré projevy milující pomoci.

o   Významný účel: Děti se cítí být významnými, když jsou pravidelně potvrzovány, když vědí, že mají naší pozornost, a když jsou citlivě napomínány.

o   Silná naděje: Děti si vyvinou silný pocit naděje, když vědí, že jejich rodiče uznávají dovednosti a schopnosti, které jim dal Bůh, a když je přetvářejí v předpoklady pro budoucnost, když je jejich rodiče vedou a povzbuzují k tomu, aby svůj život žily jako velké duchovní dobrodružství, a když jim jejich rodiče pomáhají, aby své dětství naplnily řadou pozitivních úspěchů.

 • V rodinách, které jsou vedené milostí, je dětem dána:

o   Svoboda být odlišnými: „jedinečnými“, „divnými“, „bizardními“, „podivínskými“, „praštěnými“ a „splašenými“.

o   Svoboda být zranitelnými: Nereagujte přehnaně, ale ani nebuďte lhostejní, nepodceňujte nedospělé pocity dětí jako velké výkyvy nálad, bláhové představy a přehnané strachy.

o   Svoboda být přirozenými: „Rodiny vedené milostí vytvářejí prostředí, ve kterém jsou děti respektovány a dávají jim možnost vyjádřit případnou frustraci z rodičů.“ (str. 203).

o   Svobodu chybovat: Raději odpovídejte, než reagujte. Nevyhýbejte se důsledkům. Ukázňujte způsoby, které jsou nejúčinnější a které se k vám nejvíce hodí.

Kroky…

 • Vzbuďte ve svém dítěti bezpečný pocit, že je milováno.
 • Vzbuďte ve svém dítěti pocit významného účelu (obecný, specifický, vztahový a duchovní).
 • Vzbuďte ve svém dítěti silný pocit naděje.
 • Dovolte svému dítěti být odlišným.
 • Dovolte svému dítěti být zranitelným.
 • Dovolte svému dítěti být přirozeným.
 • Dovolte svému dítěti chybovat.
 • Vše dělejte tak, abyste přitom byli vedení milostí!

Citace…

 • „Různé přísné hlasy říkají rodičům, že pokud nebudou své děti krmit jistými způsoby, či je nebudou ukázňovat jistými způsoby či jistými způsoby vychovávat, pak své děti vedou k jistým zkázám… Jednou věcí je nabízet rady ve všech těchto oblastech, ale jinou je tyto rady vydávat za jediné způsoby, jak děti účinně vychovávat.“ (str. 8)
 • „(Rodiče vedení milostí) jsou plni milosti především v okamžicích, když si jejich děti zaslouží jejich lásku nejméně. Rady jejich dětem jsou směsí „Jsi Božím darem, běž a změň svět“ a „Někdy je těžké dělat to, co je správné, ale věz, že je ti odpuštěno.“ (str. 19)
 • „Pravidla, v nichž není milost, blokují vztah s našimi dětmi a vedou k jejich odporu. Na druhou stranu, vztahy bez pravidel nevedou k milosti o nic více.“ (str. 37)
 • „Výchova vedená milostí pochází a působí z nitra, výchova vedená strachem pochází a působí zvnějšku.“ (str. 133)

Jak kniha ovlivnila moji výchovu…

Už se nebojím vychovávat! Před pár lety jsem jako nová matka přečetla dvě nebo tři knihy o výchově, které mě zanechaly s pocitem, že když udělám jednu jedinou chybu, zničím svému dítěti život. Začala jsem si myslet, že ať učiním jakékoli rozhodnutí ohledně toho, co a kdy má dcera jí, jak si hraje, kdy spí, atd., navždy utvářím její povahu. Problémem bylo, že různí „odborníci“ měli různé představy o tom, co je tou „správnou“ metodou výchovy dětí. Byla jsem tím tak zmožena a frustrována, že jsem přestala číst knihy o výchově a to až do nedávné doby, kdy mi kamarádka doporučila knihu Výchova vedená milostí.

Dr. Kimmel ve své knize Výchova vedená milostí představuje naprosto odlišný přístup. Místo toho, aby předepisoval návod k výchově dokonalých dětí, zaměřuje se na podstatu milosti při výchově (nezasloužená přízeň, nezasloužená přívětivost). Pojednává nejen o potřebě milosti našich dětí ale také o naší vlastní potřebě milosti jakožto rodičů. Při tomto jiném postoji se zaměření posouvá od snahy být dokonalými rodiči, kteří se snaží vychovat dokonalé děti, k tomu, být rodiči vedenými milostí, jejichž prioritou je uspokojení vnitřních potřeb dětí.

S tímto novým přístupem nově doceňuji každé své dítě jakožto jedinečný a samo o sobě hodnotný dar od Boha. Každé je jiné a vyžaduje zvláštní péči, pozornost, potvrzení, vedení a dokonce i kázeň – vše však v atmosféře milosti. Jsme svobodni se těšit z našich rozdílností a učit se z našich chyb. Teď rozumím tomu, že Boží milost je v mém životě a v životech mých dětí dostatečně velká na to, aby zakryla naše chyby a selhání. A tato nová svoboda, kterou mi dává toto poznání, pokud jde o moji výchovu, dovoluje mým dětem, aby rostli ve své víře v Boha, neboť vidí, jak se Jeho milost projevuje v našich každodenních životech.

Informace o knize:
Název knihy | Výchova vedená milostí

Autor | Dr. Tim Kimmel
Rok vydání | 2004
Vydavatel | Thomas Nelson
Počet stran | 230
Webová stránka autora | www.familymatters.net

© Copyright 2017, BookBridges, International, všechna práva vyhrazena.
BookBridges používejte, bez citace zdroje je ale prosím pro vlastní účely nekopírujte ani jinak nereprodukujte.